OBCHODNÍ PODMÍNKY
..

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK TAM TAM

1.. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu prodávané jménem a na účet cestovní kanceláře Dušan Porada - CK TAM TAM, podnikajícího na základě koncese ev. č. 350301-24021-00 podle Zákona č. 159/99sb. se sídlem: Merklín 171, 362 34 Merklín, IČ: 67094511,
1.2. Vzájemný vztah a právní poměr mezi CK TAM TAM a zákazníkem se řídí ustanovením Občanského zákoníku a zákona č. 159/99 sb. a je upraven v těchto všeobecných podmínkách.
1.3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Dušan Porada - CK TAM TAM jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Dušan Porada - CK TAM TAM.

2. Vznik smluvního vztahu
2.1. Smluvní vztah mezi Dušan Porada - CK TAM TAM (dále jen CK TAM TAM) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (popř. jeho pravomocným zástupcem) písemně podepsané cestovní smlouvy potvrzené CK tam tam nebo jeho zplnomocněného zástupce.
2.2. Smlouva o zájezdu musí být uzavřena písemně a to na formuláři CK, podpisy smluvních stran nemusí být na téže listině. Smlouva o zájezdu může být doručena CK TAM TAM osobně, poštou, faxem či e-mailem
2.3. Zaplacení zálohy nebo ceny zájezdu je podmínkou účinnosti Smlouvy o zájezdu.
2.4. Zákazník vždy odpovídá za správné a úplné vyplnění identifikačních údajů jak u své osoby, tak u spolucestujících. Identifikační údaj se rozumí zejména u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a číslo pasu. Tyto údaje jsou nutné pro nákup letenek.
2.5. Zákazník podpisem Smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty tvořící Smluvní rámec, a seznámil s tímto i další osoby, v jejichž prospěch Smlouvu o zájezdu uzavřel, a že tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí.
2.6. Podpisem Smlouvy o zájezdu zákazník rovněž stvrzuje, že převzal doklad o pojištění CK proti úpadku.
2.7. Pokud účastník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění nebo souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím osobních údajů CK a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy o zájezdu.
2.8. Účastníkem zájezdu s nárokem na poskytnutí služeb se zákazník stává, až po zaplacení ceny v plné výši. CK se na základě Smlouvy o zájezdu zavazuje zákazníkovi obstarat uvedený ve svém katalogu nebo na webových stránkách, případně sjednaný individuálně nebo jiné služby cestovního ruchu. Zákazník se zavazuje zaplatit sjednanou cenu zájezdu a to řádně a včas a dodržet i své ostatní závazky.

3. Platební podmínky a cena zájezdu
3.1. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto:
3.1.1. Při sepsání smlouvy o zájezdu je CK oprávněna vyžadovat plnou cenu zájezdu či zálohy ve výši až 50% ze závazné ceny zájezdu, která je splatná ihned. Konkrétní výše zálohy a doplatky je uvedena ve smlouvě o zájezdu.
3.1.2. Doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději do 60 dní před zahájením zájezdu, pokud není ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak
3.1.3. Za den zaplacení zájezdu se považuje den, kdy byla cena smluvené služby připsána na účet uvedený ve smlouvě.
3.1.4. Pokud zákazník neuhradí doplatek ve stanovené lhůtě je CK oprávněna od smlouvy odstoupit a následně se řídit storno podmínkami. Storno podmínky jsou součástí těchto všeobecných smluvních podmínek.
3.1.5. V případě, že zákazník závazně zarezervuje zájezd v době kratší 60 dnů před jeho zahájením, je povinen uhradit celkovou závaznou cenu zájezdu ihned při sepsání cestovní smlouvy.
3.1.6. Závazná cena zájezdu zahrnuje služby uvedené ve smlouvě o zájezdu.
3.1.7. Za služby, které jsou součástí zájezdu, a které účastník vlastní vinou nevyužije, se náhrada neposkytuje.

3.2. Zvýšení ceny zájezdu
3.2.1. CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
b) platy spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu nebo
c) zvýší-li se směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%
a to vždy o příslušný rozdíl mezi původně kalkulovanými náklady na dotčené vstupy a zvýšenými náklady na jejich obstarání po zvýšení jejich ceny podle tohoto článku.
3.2.2. CK musí oznámení o zvýšení ceny zájezdu písemně oznámit zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu a to na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu uvedenou ve smlouvě o zájezdu. Zákazník je povinen rozdíl ceny doplatit v určené lhůtě, na účet uvedený ve smlouvě. Při porušení tohoto závazku má CK právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ)
3.2.3. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit ve výše uvedených nezbytných případech původní cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Zvýšení ceny podle tohoto článku není důvodem k odstoupení od Smlouvy o zájezdu.

4. Změna smlouvy a zrušení dohodnutých služeb
4.1. Změna smlouvy
4.1.1. CK má právo navrhnout zákazníkovy změnu Smlouvy o zájezdu, zejména změnu trasy, programu či jiné podmínky zájezdu nebo služeb, které byly ujednány ve smlouvě o zájezdu, pokud jí k tomu nutí okolnosti jako například ozbrojený konflikt, živelná pohroma, epidemie, extrémní stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v místě zájezdu nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt účastníka zájezdu nebo průvodce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost. Pokud změny budou zajištěny ve stejné cenové kategorii a kvalitě, například bude-li zvolena objízdná trasa, náhradní průvodce, změna hraničního přechodu aj., nevedou tyto změny k právu zákazníka odstoupit od smlouvy.
4.1.2. Pokud dojde ze strany CK k návrhu na změnu smlouvy z jiných důvodů než shora uvedených, má právo zákazník ve lhůtě 5 ti dnů od smlouvy odstoupit a to písemnou formou zaslanou poštou či e-mailem.
4.1.3. Pokud zákazník ve lhůtě 5 ti dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
4.1.4. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny služeb cestovního ruchu a zákazník se změnou souhlasil, je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v ceně služeb n cestovního ruchu a to ve stanovené lhůtě. Jestliže změna smlouvy vede i ke snížení ceny zájezdu je CK povinna buď snížit doplatek celkové ceny služeb, nebo pokud byla zaplacena již plná cena zákazníkem, vrátit rozdíl v ceně služeb cestovního ruchu.

4.2. Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu a čerpání služeb
4.2.1. Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu, CK neposkytuje služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že všechny dohodnuté služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu zavázala, je CK povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat, případně aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je CK povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát na to, aby byl v nejvyšší možné míře dodržen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu.
4.2.2. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě, je CK povinna vrátit rozdíl v ceně.
4.2.3. Pro vyloučení pochybností, změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení určitého místa, se nepovažuje za změnu programu zájezdu. CK a zákazník se dohodli, že termíny zájezdů mohou být posunuty a to v případě leteckých zájezdů až o 3 dny a v případě autobusových a ostatních zájezdů až o 1 den.

4.3. Odsoupení od smlouvy
4.3.1. Cestovní kancelář může před nástupem cesty s okamžitou platností odstoupit od zájezdu nebo po započetí cesty smlouvu o zájezdu vypovědět v těchto případech:
a) neprodleně, když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu. Cestujícímu v takovém případě nevzniká nárok na vrácení nevyčerpaných služeb a dále je zákazník povinen uhradit cestovní kanceláři náklady spojené se zpáteční dopravou.
b) v případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu účastníkem zájezdu. Průvodce je oprávněn v takovémto případě účastníka ze zájezdu vykázat se zachováním shora uvedených podmínek.
c) neprodleně v důsledku vyšší moci z příčin, kterým cestovní kancelář nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Cestovní kancelář je povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.

4.4. Zrušení smlouvy
4.4.1. Realizace zájezdů Dušan Porada - CK TAM TAM je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Při nedosažení minimálního počtu zákazníků, je oprávněna CK zrušit zájezd.
4.4.2. CK je povinna informovat zákazníka písemně, nebo elektronickou poštou o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 21 dnů před poskytnutím první služby cestovního ruchu. V tomto případě se vrací zákazníkovi zaplacená úhrada v plné výši.
4.4.3. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události z důvodů vyšší moci, která zabraňuje pořádání zájezdu nebo vážně ohrožuje bezpečnost účastníků a to kdykoli před odjezdem i v jeho průběhu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.

4.5. Postoupení smlouvy
4.5.1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu postoupit
4.5.2. Změna v osobě zákazníka je vůči pořadateli účinná, doručí-li mu postupitel o tom včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí, a že splní podmínky účasti zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno CK alespoň 14 dnů před zájezdem.
3) postupitel a postupník jsou zavázání společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které pořadateli v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou (zejména se jedná o cenu nové letenky na osobu postupníka, neboť letenky na všechny zájezdy jsou nepřenosné).

4.6. Odstupné - storno podmínky
4.6.1. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu. Toto odstoupení musí být písemné, zaslané poštou na adresu CK či e-mailem.
4.6.2. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno CK
4.6.3. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy je povinen uhradit CK veškeré účelně vynaložené náklady, které v důsledku toho CK vznikly, a to až do skutečné výše těchto nákladů, nejméně však za každou osobu z celkové ceny zájezdu následující (zejména pokud již byly pro zákazníka prokazatelně zakoupeny či objednány služby cestovního ruchu, zejména letenky a pokud náklady CK s tím spojené převyšují odstupné (stornopoplatky) níže uvedené, pak se zákazník zavazuje nahradit CK tuto vzniklou škodu)
4.6.4. Nenastoupí-li zákazník nebo jeho spolucestující osoba na zájezd bez předchozího storna, nebo pokud se zákazník či jeho spolucestující osoba nedostaví k odjezdu včas, nebo se nezúčastní vlastní vinou, např. poskytnutím nepřesných či neúplných údajů, příp. porušením celních, pasových, devizových předpisů nebo jiných zákonů, hradí 100% z celkové ceny, tj. prodejní ceny.

4.7. Stornopoplatky:
25% při odstoupení do 90 dnů před zahájením zájezdu
40% při odstoupení od 89. dne do 60. dne před zahájením zájezduu, a
50% při odstoupení od 59. dne do 14. dne před zahájením zájezdu
100% při odstoupení od 13 dne před zahájením zájezdu a v případě, že zákazník zruší zájezd v den odletu, nedostaví se k odletu nebo odlet zmešká či z jiných příčin přeruší účast na zájezdu
4.7.1. Celkovou cenou zájezdu se rozumí plná prodejní cena včetně všech objednaných fakultativních služeb. V případě storna v jednolůžkovém pokoji, musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Při určení počtu dní pro výpočet storno poplatků se do stanoveného počtu dní započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dní se nezapočítává den začátku zájezdu (odletu, odjezdu, či nástupu).
Z tohoto důvodu doporučujeme sjednání storna zájezdu u jakékoli pojištovny, která tuto službu nabízí.

5. Reklamace, odpovědnost za škody
5.1. CK se zavazuje poskytnout zákazníkovi zájezd, případně jiné služby podle Smlouvy o zájezdu řádně a včas v souladu se smluvním rámcem a obecně závaznými právními předpisy. Zjistí-li CK že zájezd nemá dohodnuté vlastnosti, zajistí v přiměřené lhůtě nápravu, ledaže by s tím byly spojeny neúměrné náklady
5.2. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak, než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smluvní rámec, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně.
5.3. Účastník zájezdu má právo reklamovat služby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě.
5.4. Účastník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně na místě vzniku tak, aby mohla být okamžitě sjednána náprava. Reklamaci upravuje u delegáta/průvodce CK nebo u poskytovatele služeb. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nedaří odstranit, sepíší průvodce/delegát CK s účastníkem reklamační protokol. Účastník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel. Pokud nebude stížnost podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazník na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly.
Není-li možné vyřídit reklamaci na místě, musí ji účastník uplatnit u CK tam tam bez zbytečného odkladu do 30 dnů od skončení zájezdu.
5.5. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK nebo k okolnostem na straně účastníka, nevzniká účastníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.
5.6. CK nezodpovídá a nenese zodpovědnost za škody, pokud byly způsobeny:
a) účastníkem zájezdu
b) za škody, zranění, která si účastník způsobil sám
c) za škody a zranění vzniklé během plnění programu (veškeré aktivity uvedené v programu)
d) za škody, zranění, která způsobila účastníku třetí osoba, která není spojena s poskytováním zájezdu
e) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
5.7. CK neručí za úroveň služeb u akcí, které si sám účastník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.

6. Odpovědnost účastníka/zákazníka
6.1.Účastník se zavazuje dodržet níže uvedené podmínky zájezdu. V případě nedodržení těchto stanovených podmínek může vést k odstoupení od smlouvy na straně CK a účtování poplatků dle oddílu 4.7. této smlouvy - stornopoplatky,
6.1.1. Účastník mladší 18 let se může zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
6.1.2. Účastníci starší 70 let jsou povinni svou účast na zájezdu konzultovat se svým lékařem.
6.1.3. Zákazníci s určitými zdravotními potížemi, např. s menší pohyblivostí, musí sovu část na zájezdu zvážit a nejprve svou účast na zájezdu konzultovat s pracovníkem CK neboť v některých případech může jít o zájezdu fyzicky náročnější. Při případné účasti je nutno počítat s tím, že průvodce musí dodržovat program a jeho časový harmonogram a to i s ohledem na ostatní zákazníky
6.1.4. Zákazník, resp. každý účastník zájezd plně odpovídá za následky vzniklé neplatností či jinými nedostatky jeho cestovních dokladů č nedodržením vízových, devizových a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi,
6. 1.5. Účastník zájezdu nese plnou odpovědnost za svoji sportovní a zdravotní přípravu na zájezdu, zejména očkování. Případné informace o očkování uvedené ze strany CK jsou pouze informační.
6.1.6. Účastník zájezdu se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního programu (např. raftingu, vodí turistiky, horské a vysokohorské turistiky, cyklistiky, slaňování aj.) na vlastní nebezpečí a odpovědnost, bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lez požadovat, rizikové. To platí i v případě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní instruktoři.
6.1.7. Účastník prohlašuje, že v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě, umí plavat a bude řádně používat veškeré poskytnuté bezpečností vybavení (např. při raftingu, vodní či vysokohorské turistice),
6.1.8. Účastník prohlašuje, že před a během sportovního programu v průběhu zájezdu, se zdrží používání alkoholu a omamných látek
6.1.9. Zákazník prohlašuje, že souhlasí s použitím svých osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/(2000Sb.) uvedených v Smlouvě o zájezdu pro potřeby CK a to výhradně za účelem za účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu a dále že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smylsu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 SB. i jménem dalších osob uvedených v Smlouvě o zájezdu,

6.2. Zákazník se dále zavazuje:
6.2.1. Nahlásit účast cizích státních příslušníků na zájezdu.
6.2.2. Informovat všechny spolucestující osoby, ve prospěch kterých uzavřel cestovní smlouvu o podmínkách smlouvy a o všech údajích, pokynech, informacích a dalších skutečnostech, které obdržel od CK.
6.2.3. Zákazník prohlašuje, že ručí i za závazky uvedené v těchto všeobecných podmínkách i ostatních spolucestujících osob, jejichž jménem jedná a v jejichž prospěch smlouvu uzavřel. Cestovní smlouva se vztahuje na všechny osoby uvedené v přihlášce a případné příloze. Jedná-li zákazník za firmu nebo organizaci, musí kromě podpisu opatřit cestovní smlouvu jejím razítkem a adresou, tel./fax spojením, bankovním spojením, IČ a DIČ.
6.2.4. Sdělit CK s dostatečným předstihem číslo cestovního pasu, se kterým pojede na zájezdu a pokud tak neučiní, uhradit případné vícenáklady v důsledku toho vzniklé. Cestovní pas musí být ještě platný 6 měsíců po ukončení předmětného zájezdu,
6.2.5. Dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů.
6.2.6. Před odjezdem na zájezd zkontrolovat voucher i ostatní cestovní dokumenty a v případně nedostatku či odlišnosti vůči objednaným službám reklamovat neprodleně v CK ještě před odjezdem
6.2.7. Při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí (cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, očkovací průkaz, atd. pokud jsou tyto doklady vyžadovány). Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských zemí, do kterých cestují, resp. které budou projíždět a potřebná víza si obstarat.
6.2.8. Řídit se pokyny průvodce nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu. V případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu zájezdu je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento zákazník ztrácí nárok na další služby, stejně jako nárok na úhradu nevyužitých služeb.
6.2.9. Sdělit CK veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti zákazníka na konkrétním zájezdu, zejména případná zdravotní omezení, přičemž CK je v případě zjištění těchto omezení oprávněna Smlouvu o zájezdu se zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od smlouvy o zájezdu bez jakýchkoli sankcí odstoupit,
6.2.10. Dodržovat právní předpisy navštívených států a chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí,
6.2.11. Uzavřít pojištění léčených výloh na dobu zájezdu
6.2.12. Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu.
6.2.13. Uhradit even. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy.

7. Právo zákazníka
Veškerá práva vyplývající z občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.)
7.1. Právo na dodatečné informace pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se účastník může obrátit v případě nesnází (místní zástupce, zastupitelský úřad, adresa, telefon.
7.2. Právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu zájezdu, služeb a ceny
7.3. ) Právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za dodržení storno podmínek.
7.4. Právo písemně oznámit CK účast jiné osoby, která se zúčastní zájezdu za osobu, která podepsala cestovní smlouvu. V oznámení musí současně uvést prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s cestovní smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu.
7.5. Právo na reklamaci vad v souladu s reklamačním řádem.
7.6. Právo na ochranu dat, která uvádí v přihlášce na zájezd a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami. CK se zavazuje, že s osobními údaji zákazníka bude trvale nakládat důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění povinnosti plynoucích ze Smlouvy o zájezdu a obecně závazných právních předpisů a v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. . Svým jednáním nezpůsobí, aby jakákoli osoba mohla jakýmkoli způsobem porušit ustanovení o ochraně osobních údajů. Za tímto účelem se CK zavazuje přijmout adekvátní technické, personální a organizační opatření pro účely ochrany osobních údajů před náhodným i úmyslným jednáním, neoprávněným zveřejněním nebo zpřístupněním nebo jakýmkoli jiným neoprávněným užitím osobních údajů zákazníka
7.7. U zájezdů právo obdržet společně s cestovní smlouvou doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

8. Další ujednání
8.1. CK je oprávněna ve výjimečných případech uvedených ve všeobecných podmínkách:
a) změnit trasu letu, leteckou společnost a typ letadla. Upozorňujeme zákazníky, že změny související s leteckou dopravou mohou nastat v neomezené časové lhůtě před odletem vzhledem k tomu, že mohou být ovlivněny např. počasím, technickými problémy, přeplněním vzdušných koridorů, atd.
b) změnit místo odletu/příletu
c) posunout termín odletu či příletu, a to až o 3 dny +/-
d) upravit délku zájezdu
g) změnit místo ubytování (pokud poskytne ubytování ve stejné nebo vyšší cenové kategorii)

8.2. První a poslední den leteckých zájezdů jsou určeny k přepravě a ubytování zákazníků a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. Odletové časy závisí na příslušné letecké společnosti, proto případná nespokojenost zákazníka s délkou pobytu ovlivněná odletovými časy nebude považována za důvod k reklamaci. Není možné také vycházet z toho, že odlety budou realizovány dopoledne a zpáteční lety ve večerních hodinách.
8.3. Na základě mezinárodně platných hotelových směrnic při letech v brzkých ranních hodinách je poskytovatel ubytovacích služeb oprávněn ubytovat zákazníky až po 12 hod., respektive dle vnitřních směrnic jednotlivých hotelů
8.4. CK tam nemá vliv na rozdělování pokojů, které probíhá zásadně ze strany poskytovatele služeb.
8.5. CK nenese odpovědnost stavební činnost probíhající v areálech hotelů, případně v jejich blízkém okolí. Termín začátku a ukončení klimatizace je plně v kompetenci vedení hotelu, podobně je tomu tak s provozem vnitřních bazénů.
8.6. Ubytovací, stravovací a jiné služby odpovídají kategorii hotelu, přitom kategorie hotelu spadá výhradně do kompetence zodpovědných orgánů a probíhá na základě platných norem, které však nejsou shodné s normami platnými v České Republice. Určité rozdíly v kategorizaci ubytovacích zařízení se vyskytují mezi jednotlivými destinacemi.
8.7. Fakultativní výlety nejsou součástí objednaných služeb vyjma poznávacích zájezdů, kde jsou výlety zahrnuté v ceně zájezdu a uvedeny v cestovní smlouvě nebo v přiloženém programu. Zákazník má právo vlastního výběru typu fakultativních výletů a místa jeho zakoupení, např. u delegáta CK, na recepci hotelu, u organizátora výletů.
8.8. V dodatečné speciální nabídce (např. Last Moment, Mimořádná nabídka, atd.) mohou být zařazeny hotely, které nejsou uvedeny v aktuálním katalogu CK tam tam, případně může být upraven rozsah služeb oproti katalogové nabídce jednotlivých hotelů.
8.9. CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popř. z důvodů přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci. Cestující při plánování přípojů, obchodních termínů apod. musí brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevzniká účastníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.
8.10. CK má právo dle potřeby přesunout avizovaný odlet a přílez z Prahy na blízké zahraniční letiště a přesuny z/do Prahy zajistit bezplatně pozemní dopravou.
8.11. Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláže či moře z důvodu klimatických podmínek nebo jiných důvodů.
8.12. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v daných oblastech a s tím spojené existenci rozličné fauny je logickým důsledkem výskyt nepříjemného hmyzu i v prostorách ubytovacích zařízení a i přes intenzivní snahy ubytovatelů nelze striktně vyloučit přítomnost hmyzu v prostorách pokoje, problém je vždy nutno řešit v okamžité návaznosti po zjištění aktuálního výskytu, následně po skončení zájezdu je eventualita nápravy i jakékoli hypotetické náhrady vyloučena.

9. Pojištění
9.1. Dušan Porada - CK tam tam uzavřela pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK tam tam z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) Nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu a cenu částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

10. Všeobecné a závěrečné ustanovení
10.1. Všeobecné smluvní podmínky pro účast na zájezdu platí pro všechny zájezdy organizované CK tam tam a vstupují v platnost dne 1.1.2015

11. Všeobecné smluvní podmínky CK tam tam jsou závazné pro obě smluvní strany.